STATUT 

AEROKLUBU im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka

 w Tuszowie Narodowym

 

przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Aeroklubu im. Bogusława ,, BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym

obradującym w dniu 2013.12.01 w Tuszowie Narodowym.

 

 

Sporty lotnicze są trwałym elementem historii i kultury narodu. Polscy piloci od początku istnienia rywalizacji w sportach lotniczych zajmują czołowe miejsca w licznych zawodach krajowych i międzynarodowych.

Dzięki zaangażowaniu członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym – osób, dla których lotnictwo stało się pasją życia i polem służby Polsce, działalność Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym zdobyła wysokie uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej.

Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym – organizacja społeczna, spadkobierca pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie wzbogacić te tradycje o nowe wartości i osiągnięcia sportowe.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

 

2.W kontaktach międzynarodowych Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym obok nazwy polskiej, może używać tłumaczenia nazwy w języku angielskim.

 

 

§ 2

 

1.Terenem działania Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swoich celów może także prowadzić działalność poza jej granicami. 

 

2.Siedzibą Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym jest  Lądowisko Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów 405

  

3.Nazwa Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może być prawnie zastrzeżona.

 

§ 3

1.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne, określające jego działalność. 

 

2.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może mieć własne logo, emblemat, flagę, proporzec, sztandar i znaki towarowe oraz używać pieczęci, ubiorów i odznak organizacyjnych.

 

3.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może posiadać status organizacji pożytku publicznego.

 

4.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może realizować swoje cele przy pomocy innych organizacji oraz stworzonych przez siebie spółek i innych podmiotów zależnych a także współdziałać z innymi organizacjami o zbieżnych do swoich celach.

 

5.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

6.Do prowadzenia swoich spraw Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może zatrudniać pracowników.

 

7.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa oraz działalność gospodarczą w innym zakresie w celu pozyskania środków na działalność statutową. Działalność regulowaną, w tym wymagającą zezwoleń lub koncesji Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym prowadzi zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi taką działalność.

 

§ 4

 

1.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym jest neutralny pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

 

2.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych założeniach programowych.

 

3.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym działa w oparciu o niniejszy statut oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym prowadzi działalność w zakresie sportu lotniczego jako klub sportowy w rozumieniu przepisów o sporcie. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 5.

 

1.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym ma następujące cele: 

 

1)Wspieranie, promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie sportów lotniczych.

 

2)Szkolenie i umożliwienie treningu w sportach lotniczych członkom Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

3)Szkolenie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich.

 

4)Stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

5)Reprezentowanie interesów środowiska lotniczego, a w szczególności członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych.

 

6)Integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa.

 

7)Promocja lotnictwa.

 

8)Wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej.

 

9)Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza w branży lotniczej.

 

10)Działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym.

 

11)Upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego.

 

12)Pomoc społeczna i działalność charytatywna na rzecz ludzi lotnictwa, w tym w szczególności osób poszkodowanych w wypadkach lotniczych i ich rodzin.

 

13)Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

14)Ochrona i promocja zdrowia w szczególności popularyzacja idei HONOROWEGO KRWIODAWSTWA pod hasłem ,,I TY możesz Być Honorowym Dawcą Krwi ’’.

 

15)Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

16)Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 

17)Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w szczególności w lotnictwie.

 

18)Działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

19)Wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

20)Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a zwłaszcza historii polskiego lotnictwa.

 

21)Wspieranie, organizacja i uczestnictwo w zadaniach związanych z ratownictwem, ochroną ludności, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

22)Szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych.

 

23)Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 

24)Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza lotniczej.

 

25)Promocja i organizacja wolontariatu.

 

26)Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

27)Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w szczególności alkoholizmowi.

 

28)Wspieranie oraz realizowanie inicjatyw lokalnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

29)Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego.

 

2.Swoje cele Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym realizuje w szczególności poprzez wykonywanie zadań w ramach nieodpłatnej działalności statutowej w następujących dziedzinach:

 

1) Koordynowanie i wspieranie działalności statutowej poszczególnych członków Aeroklubu.

 

2) Występowanie wobec organów władzy publicznej oraz innych instytucji publicznych w sprawach będących przedmiotem działalności statutowej Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

3) Występowanie do władz i instytucji z poparciem inicjatyw innych organizacji, związanych z działalnością statutową Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

4) Inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , w szczególności w zakresie sportu lotniczego i lotnictwa ogólnego oraz amatorskiego.

 

5) Udział oraz organizowanie narad, spotkań, zjazdów i konferencji związanych z lotnictwem.

 

6) Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, związkami sportowymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.

 

7) Nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień.

 

8) Kultywowanie tradycji lotniczych, kształtowania zasad etycznych wśród członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

9) Pielęgnowanie pamięci o zmarłych członkach bractwa lotniczego.

 

3.Swoje cele Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym realizuje w szczególności poprzez wykonywanie zadań w ramach odpłatnej działalności statutowej w następujących dziedzinach:

 

1)Pozyskiwanie finansowania swojej działalności ze składek, opłat za działalność statutową, darowizn, dotacji ze środków publicznych (w szczególności z funduszy UE), zbiórek publicznych, akcji charytatywnych, odpisów i innych źródeł.

 

2)Organizowanie szkoleń, kursów i treningu niezbędnych do uprawiania sportów lotniczych, w tym także służących pozyskaniu kadry.

 

3)Finansowanie udziału zawodników w krajowych i międzynarodowych zawodach lotniczych.

 

4)Pełnienie nadzoru nad działalnością lotniczą na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

 

5)Organizowanie festynów, pikników i pokazów lotniczych.

 

6)Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury lotniczej.

 

7)Inspirowanie i popieranie postępu, twórczości technicznej, artystycznej i naukowej w dziedzinie lotnictwa.

 

8)Wymianę wiedzy o lotnictwie oraz dobrych praktykach lotniczych.

 

9)Podejmowanie działań terapeutycznych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym opracowanie dokumentacji i standardów umożliwiającym im uczestnictwo w sportach lotniczych.

 

10)Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych.

 

11)Wydawanie i standaryzacja dokumentów niezbędnych w działalności lotniczej.

 

12)Organizowanie obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

 

13)Współpraca z właściwymi organami administracji publicznej oraz służbami odpowiedzialnymi za profilaktykę, ratownictwo, ochronę ludności, porządek i bezpieczeństwo publiczne, obronność kraju, w tym w szczególności uczestnictwo w działaniach wiążących się z wykorzystaniem sprzętu, członków i personelu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

  

14)Udostępnianie posiadanego sprzętu lotniczego oraz posiadanej infrastruktury.

 

15)Wykonywanie usług lotniczych.

 

16)Organizowanie turystyki i rekreacji lotniczej.

 

17)Sprzedaż towarów lub świadczenie usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

18)Podejmowanie innych działań mających na celu osiąganie celów statutowych Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

4.Przedmiot odpłatnej działalności statutowej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

 

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 6

 

1.Członkowie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym dzielą się na:

 

1)zwyczajnych;

 

2)honorowych;

 

3)wspierających;

 

4)stowarzyszonych.

 

2.Członkowie zwyczajni:

 

1)Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, pragnące czynnie realizować cele statutowe Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2)Członkowie zwyczajni przyjmowani są na czas nieokreślony decyzją Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.

 

3)Kandydat pragnący zostać członkiem zwyczajnym musi być członkiem Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym minimum dwa lata. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może przyjąć w poczet członków zwyczajnych osobę nie spełniającą tego wymagania.

 

4)Przynależność członka zwyczajnego do Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym ustaje w razie:

 

A.Śmierci członka.

 

B.Dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

C.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie opłacenia rocznej składki członkowskiej do 30 czerwca danego roku. Członek taki zostanie o tym powiadomiony w sposób pisemny lub drogą elektroniczną.

 

D.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu dłuższego niż dwumiesięcznego zalegania z innymi płatnościami na rzecz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

E.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu działania na szkodę Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym .

 

F.Utraty praw publicznych.

 

5)Członkowie zwyczajni są obowiązani:

 

A.Realizować cele Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

B.Brać czynny udział w działalności Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

C.Przestrzegać postanowień statutu, uchwał, zarządzeń władz oraz innych dokumentów organizacyjnych obowiązujących w Aeroklubie im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

D.Godnie reprezentować Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym i polskie lotnictwo sportowe.

 

E.Opłacać regularnie składki członkowskie.

 

F.Dbać o majątek, sprzęt i infrastrukturę Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym .

 

6)Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

A.Wybierać i być wybieranymi do władz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

B.Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym z głosem stanowiącym.

 

C.Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym do jego władz.

 

D.Korzystać ze sprzętu i infrastruktury Aeroklubu na zasadach normalnie obowiązujących w Aeroklubie im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

E.Po uzyskaniu zgody Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , reprezentować stowarzyszenie na zawodach, imprezach i festynach.

 

3.Członkowie honorowi:

 

1)Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

 

2)Godność członka honorowego Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, za wybitną działalność w lotnictwie lub na rzecz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

3)Przynależność członka honorowego do Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym ustaje w razie:

 

A.Śmierci członka.

 

B.Dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

C.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu dłuższego niż dwumiesięcznego zalegania z innymi płatnościami na rzecz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

D.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu działania na szkodę Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

E.Utraty praw publicznych.

 

4)Członkowie honorowi są obowiązani:

 

A.Realizować cele Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

B.Brać czynny udział w działalności Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

C.Przestrzegać postanowień statutu, uchwał, zarządzeń władz oraz innych dokumentów organizacyjnych obowiązujących w Aeroklubie im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

D.Godnie reprezentować Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym i polskie lotnictwo sportowe.

 

E.Dbać o majątek, sprzęt i infrastrukturę Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

5)Członkowie honorowi mają prawo:

 

A.Wybierać i być wybieranymi do władz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

B.Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym z głosem stanowiącym.

 

C.Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym do jego władz.

 

D.Korzystać ze sprzętu i infrastruktury Aeroklubu na zasadach ogólnych obowiązujących w Aeroklubie im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

E.Po uzyskaniu zgody Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , reprezentować stowarzyszenie na zawodach, imprezach i festynach.

 

4.Członkowie wspierający:

 

1)Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, które deklarują świadczenia na rzecz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym .

 

2)Członkowie wspierający przyjmowani są na czas określony (lub w szczególnych przypadkach na czas nieokreślony) decyzją Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.

 

3)Przynależność członka wspierającego Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym ustaje w razie:

 

A.Upłynięcia okresu, na który członek wspierający został przyjęty.

 

B.Śmierci członka.

 

C.Dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

D.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu działania na szkodę Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

4)Członkowie wspierający są obowiązani:

 

A.Terminowo wywiązywać się z deklarowanych świadczeń na rzecz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

B.Przestrzegać postanowień statutu, uchwał, zarządzeń władz oraz innych dokumentów organizacyjnych obowiązujących w Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

C.Opłacać regularnie składki członkowskie (wyłącznie w przypadku członków wspierających przyjętych na czas nieokreślony)

 

D.Dbać o majątek, sprzęt i infrastrukturę Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym .

 

 

5)Członkowie wspierający mają prawo:

 

A.Odbyć jeden darmowy lot widokowy (osoby bez uprawnień lotniczych) lub zapoznawczy (osoby posiadające uprawnienia lotnicze) na zasadach ustalonych z Zarządem Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

B.Korzystać ze sprzętu i infrastruktury Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym na zasadach ustalonych z  Zarządem Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

5.Członkowie stowarzyszeni:

 

1)Członkami stowarzyszonymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, oraz osoby małoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych bądź nie posiadające zdolności do czynności prawnych (za zgodą ustawowych przedstawicieli), pragnące czynnie realizować cele statutowe Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2)Członkowie stowarzyszeni przyjmowani są na czas określony - dwóch lat decyzją Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.

 

3)Po okresie dwóch lat uchwałą Zarządu członek stowarzyszony może nabyć prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

  

4)Przynależność członka stowarzyszonego do Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym ustaje w razie:

 

A.Śmierci członka.

 

B.Dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

C.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie opłacenia rocznej składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym do 30 czerwca danego roku.

 

D.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu dłuższego niż dwumiesięcznego zalegania z innymi płatnościami na rzecz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

E.Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu działania na szkodę Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

F.Utraty praw publicznych.

 

5)Członkowie stowarzyszeni są obowiązani:

 

A.Realizować cele Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

B.Brać czynny udział w działalności Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

C.Przestrzegać postanowień statutu, uchwał, zarządzeń władz oraz innych dokumentów organizacyjnych obowiązujących w Aeroklubie im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

D.Godnie reprezentować Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym i polskie lotnictwo sportowe.

 

E.Opłacać regularnie składki członkowskie.

 

F.Dbać o majątek, sprzęt i infrastrukturę Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

 

 

6)Członkowie stowarzyszeni mają prawo:

 

A.Korzystać ze sprzętu i infrastruktury Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym na zasadach ustalonych przez Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

B.Po uzyskaniu zgody Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , reprezentować stowarzyszenie na zawodach, imprezach i festynach.

 

§ 7

 

Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym ma prawo ustalać dodatkowe prawa i obowiązki, dotyczące członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

§ 8

 

Członkowie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym za aktywny udział w realizacji celów stowarzyszenia mogą być wyróżniani dyplomami uznania i odznakami honorowymi. Zasady wyróżniania oraz wzory odznak i wyróżnień ustala Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

§ 9

 

Członkowie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , którzy działają na szkodę stowarzyszenia bądź naruszają postanowienia statutu lub innych wewnętrznych przepisów Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , podlegają karom organizacyjnym:

 

1)Upomnienia.

 

2)Nagany.

 

3)Zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat.

 

4)Wykluczenia z Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym .

 

§ 10

 

1.O nałożeniu kar organizacyjnych określonych w §9 decyduje Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2.Od decyzji Zarządu ukaranemu członkowi, przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie kieruje się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który obowiązany jest przedstawić odwołanie do rozpoznania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym. 

 

3.W przypadku wniesienia przez członka odwołania po nałożeniu na niego kary zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia z Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , członek ten pozostaje zawieszony w prawach członka do momentu rozpoznania sprawy przez Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym. 

 

§ 11

 

Członkowie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym naruszający przepisy i regulaminy sportowe podlegają karom sportowym ustalonym na zasadach wynikających z przepisów o sporcie. 

 

ROZDZIAŁ 4

 

Zasady działania Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

§ 12

 

1.Władze Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym mogą obradować na spotkaniach członków tych władz lub zdalnie – w sposób elektroniczny.

 

2.W przypadku głosowań elektronicznych, każdy z uprawnionych do głosowania powinien mieć możliwość oddania głosu minimum przez 3 kolejne dni.

 

3.Dalsze szczegółowe zasady głosowania w sposób elektroniczny ustala Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

4.Kadencja władz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym trwa do momentu wyboru kolejnych władz przez Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym, ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.

 

6.Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 

 

7.Uchwały władz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

8.Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym.

 

9.Uchwały w sprawie zmian statutu wymagają większości 2/3 głosów przy oddaniu głosu przez co najmniej ¼ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

10.Uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym wymagają większości ¾ głosów przy oddaniu głosu przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

Władze Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym

 

§ 13

 

Władzami Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym są:

 

1)Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2)Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

3)Komisja Rewizyjna Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

§ 14

 

1.Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,, BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym jest najwyższą władzą Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym .

 

2.Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

3.Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym sprawozdawcze jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

 

4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek:

 

1)Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2)Komisji Rewizyjnej Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

3)Co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, zgłoszony na piśmie do zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym powinno się rozpocząć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

6.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , który pisemnie lub drogą elektroniczną zawiadamia o tym członków zwyczajnych i honorowych, podając termin, miejsce i porządek obrad co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem.

 

7.W Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym udział biorą, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.

 

8.Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym jest prawomocne w pierwszym terminie w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.

 

9.W przypadku, jeśli Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym  jest przeprowadzane w sposób elektroniczny, to jest ono prawomocne po zakończeniu okresu głosowania trwającego minimum 3 dni.

 

§ 15

 

1.Do Walnego Zgromadzenia Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym należy w szczególności:

 

1)Ustalanie programów działalności Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2)Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

3)Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

4)Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi  .

 

5)Rozpatrywanie innych spraw przekazanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz wniosków i odwołań zgłoszonych przez członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

6)W przypadku jednomyślności wszystkich uprawnionych do głosowania, rozpatrywanie innych spraw, wniosków i odwołań zgłoszonych przez członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

7)Uchwalanie zmian statutu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

8)Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

§ 16

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym rozpatruje sprawy, które stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały.

 

 

§ 17

 

1.Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

 

2.Do zadań Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym należy w szczególności:

 

1) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2) Opracowanie programów działalności Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji.

 

3) Zatwierdzanie preliminarza budżetowego i bilansu.

 

4) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych oraz w zakresie działalności gospodarczej.

 

5) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych i innych ogniw, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności.

 

6) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

7) Ustalanie wysokości i zasad płacenia składki członkowskiej oraz wysokości opłat za odpłatną działalność statutową.

 

8) Określanie liczebności, struktury i regulaminu organizacyjnego Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

9) Przyjmowanie nowych i skreślanie z listy członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

10)Rozpoznawanie spraw dotyczących postępowania członków naruszających statut Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym oraz działających na szkodę stowarzyszenia.

 

11)Powoływanie i odwoływanie społecznego przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa lotniczego.

 

12)Uchwalanie zmian statutu w zakresie siedzib Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym w tym w szczególności dodawanie nowych i wykreślanie nieaktualnych.

 

§ 18

 

1.W skład Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym wchodzą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym w liczbie minimum cztery.

 

2.Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może dokooptować do swojego składu nowych członków w przypadku gdy przedsięwzięcie tego wymaga.

 

3.Posiedzenia Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym odbywają się w miarę potrzeb.

 

4.Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może delegować swoje uprawnienia pojedynczym członkom Zarządu, niemniej jednak za wszystkie podjęte decyzje członkowie Zarządu odpowiadają solidarnie.

 

 

 

 

§ 19

 

1.Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej i składa sprawozdania ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2.Komisja rewizyjna składa się z minimum dwóch członków lub w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

3.Komisja Rewizyjna Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym wybiera ze swego grona Przewodniczącego, oraz może wybrać Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

 

4.Komisja Rewizyjna Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może dokooptować do swojego składu nowych członków w liczbie nie większej niż trzech.

 

5.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym odbywają się w miarę potrzeby.

 

6.Do zadań Komisji Rewizyjnej Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym należy:

 

1) Przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności statutowej Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2)Przedstawianie Zarządowi Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień.

 

3)Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

4)Delegowany członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

§ 20

 

1.Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym są Sekcje Specjalistyczne, Kluby, Koła oraz Klub Seniorów Lotnictwa (wszystkie nazywane dalej Sekcjami Specjalistycznymi).

 

2.Do powołania Sekcji Specjalistycznej potrzebnych jest co najmniej pięciu członków.

 

3.W szczególnych przypadkach Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może powołać Sekcję Specjalistyczną posiadającą mniejszą liczbę członków.

 

§ 21

 

1.Sekcje Specjalistyczne tworzone są stosownie do uprawianych dyscyplin sportu lotniczego lub według zainteresowań członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

2.Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może tworzyć i rozwiązywać Sekcje Specjalistyczne i inne ogniwa organizacyjne jak kluby i koła specjalistyczne w środowiskach pracy, nauki, w miejscach zamieszkania, szkołach oraz w ramach innych stowarzyszeń i organizacji, przestrzegając przepisów prawa i statutów oraz uwzględniając zainteresowania chętnych.

 

3.Sekcje specjalistyczne działają zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 6

Prawa majątkowe i niemajątkowe, działalność gospodarcza.

 

§ 22

 

1.Aeroklub im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym może prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków na realizacje celów statutowych i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawem i przepisami.

 

2.Za szczegółowe określenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej odpowiada Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

3.Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową.

 

 

 

ROZDZIAŁ 7

Majątek Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym, zasady reprezentacji.

 

§ 23

 

1.Dysponowanie majątkiem Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym , w tym zbywanie i obciążanie, leży w wyłącznej gestii Zarządu.

 

2.Majątek Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa majątkowe.

 

3.Na fundusze Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym składają się w szczególności:

 

1)Dochody z odpłatnej działalności statutowej, w tym w szczególności z organizowanych imprez, szkoleń lotniczych i wydawnictw.

 

2)Darowizny, zapisy i spadki.

 

3)Dotacje.

 

4)Dochody z ofiarności społecznej.

 

5)Dochody z majątku własnego.

 

6)Wpisowe oraz składki członkowskie.

 

7)Dochody osiągane z działalności gospodarczej, w tym z posiadanych udziałów w innych podmiotach zależnych.

 

4.Do ważności umów, zobowiązań, pełnomocnictw i innych oświadczeń woli są wymagane podpisy dwóch osób, w dowolnej konfiguracji osobowej członków Zarządu.

 

5.Rachunki, przelewy i pisma związane z bieżącą działalnością Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym podpisuje Prezes, lub Wiceprezes, lub Sekretarz, lub Skarbnik po wcześniejszym uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zarządu.

 

6.W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego zabrania się:

 

1)Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym w stosunku do jego członków, członków władz lub ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2)Przekazywania majątku Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym na rzecz członków, członków władz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

3)Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

4)Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie władz Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 24

 

W przypadku upadłości, likwidacji lub rozwiązania Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym jego majątek, w zakresie nie rozdysponowanym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym o likwidacji Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

§ 25

 

Jeżeli Walne Zgromadzenie Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym nie przyjmie tekstu jednolitego statutu po zmianach, taki tekst jednolity statutu przeznaczony do złożenia w sądzie rejestrowym sporządza Zarząd Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym przyjmując go w formie uchwały podjętej nie później niż w terminie 30 dni od dnia uchwalenia każdej zmiany statutu.

 

 

 

Tuszów Narodowy, 2013-12-01.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków      -  ------------------------------------------- 

 

 

Prezes Zarządu                        - --------------------------------------------

 

 

V-ce Prezes Zarządu               - --------------------------------------------

 

 

Sekretarz Zarządu                    - --------------------------------------------

 

 

Skarbnik Zarządu                    - --------------------------------------------

Pobierz wersję PDF