Numer w Rejestrze Stowarzyszeń KRS: 0000327830 

 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 180418866 

 

Podatkowy numer identyfikacyjny NIP: 817-21-12-657 

 

Główny rachunek bankowy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział w Mielcu  69 8642 1168 2016 6811 7069 0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele działania Stowarzyszenia:

 

 

 

1) Wspieranie, promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie sportów lotniczych.

 

2) Szkolenie i umożliwienie treningu w sportach lotniczych członkom Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

3) Szkolenie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich.

 

4) Stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

5) Reprezentowanie interesów środowiska lotniczego, a w szczególności członków Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych.

 

6) Integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa.

 

7) Promocja lotnictwa.

 

8) Wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej.

 

9) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza w branży lotniczej.

 

10) Działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym.

 

11) Upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego.

 

12) Pomoc społeczna i działalność charytatywna na rzecz ludzi lotnictwa, w tym w szczególności osób poszkodowanych w wypadkach lotniczych i ich rodzin.

 

13) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

14) Ochrona i promocja zdrowia w szczególności popularyzacja idei HONOROWEGO KRWIODAWSTWA pod hasłem ,,I TY możesz Być Honorowym Dawcą Krwi ’’.

 

15) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

16) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 

17) Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w szczególności 

w lotnictwie.

 

18) Działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

19) Wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

20) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a zwłaszcza historii polskiego lotnictwa.

 

21) Wspieranie, organizacja i uczestnictwo w zadaniach związanych z ratownictwem, ochroną ludności, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

22) Szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych.

 

23) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 

24) Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza lotniczej.

 

25) Promocja i organizacja wolontariatu.

 

26) Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

27) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w szczególności alkoholizmowi. 

 

28) Wspieranie oraz realizowanie inicjatyw lokalnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

29) Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego.

KRS